Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Buma/Stemra Website

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens deze website (hierna: ‘Site’) te gebruiken. Door deze Site te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, alsmede dat u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Site.

A. Algemeen

A.1.Wijziging Voorwaarden

Buma/Stemra behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Buma/Stemra kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site van Buma/Stemra bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 19 september 2006.

A.2.Rechten van intellectuele eigendom

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Buma/Stemra respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.

A.3.Toegestane gebruik

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij in de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en tarieven te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma/Stemra het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.

Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Buma/Stemra niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Buma/Stemra daarvan in kennis wordt gesteld.

A.4.Aansprakelijkheid

De informatie op deze Site is van algemene aard en wordt met zorg door Buma/Stemra samengesteld en onderhouden. Maar Buma/Stemra kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies toch van de op deze Site geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De op deze Site aangeboden informatie wordt verstrekt “zoals zij is” en Buma/Stemra kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Site.

Buma/Stemra is voorts in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de Site.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Voorwaarden, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten voor.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt.

De Site van Buma/Stemra bevat links naar websites van derden waarover Buma/Stemra geen zeggenschap heeft. Buma/Stemra doet geen controles omtrent deze websites en de inhoud ervan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Buma/Stemra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.

A.5.Privacy statement

Tenzij anders op de Site is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de Site invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Buma/Stemra. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Buma/Stemra.

Op de Site wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie waarmee Buma/Stemra bepaalde login informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. U kunt uw computer zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

A.6.Toepasselijk recht

Buma/Stemra is een vereniging/stichting naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de Site van Buma/Stemra gaat u akkoord met de toepassing van Nederlands recht en met de beoordeling van opmerkingen, klachten en dergelijke over de Site door rechters in Nederland.

B.Portal voor Buma/Stemra rechthebbenden

B.1.Inleiding

De hierboven vermelde Voorwaarden zijn van toepassing, voor zover daarvan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
De informatie op het hier bedoelde Site-onderdeel (hierna: Portal) is toegankelijk voor rechthebbenden die op eigen verzoek een Gebruikers ID en Wachtwoord van Buma/Stemra hebben ontvangen. Zo’n Gebruikers ID en Wachtwoord moet de rechthebbende eerst persoonlijk bij Buma/Stemra aanvragen via brief of e-mail.

Voorts is de Portal geschikt gemaakt voor communicatie van persoonlijke gegevens die via een persoonlijke combinatie van Gebruikers ID en Wachtwoord gekoppeld zijn aan één specifieke rechthebbende. In eerste instantie gaat het om de applicatie inzake afrekenspecificaties (borderellen).

Niet alle browsers zijn in staat de Portalsites te tonen. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken dient een rechthebbende te beschikken over een webbrowser die 128 bit SSL ondersteunt, bij voorkeur Internet Explorer versie 5.0 of hoger.

B.2.Beveiliging, wachtwoord aanvragen

Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot persoonlijke gegevens krijgt een rechthebbende die dat persoonlijk via brief of e-mail bij Buma/Stemra aanvraagt, vervolgens per post van Buma/Stemra een Gebruikers ID en een Wachtwoord toegestuurd. Persoonlijke gegevens zijn toegankelijk nadat Gebruikers ID en Wachtwoord via de Portal zijn ingetoetst.
Het is verstandig om Gebruikers ID en Wachtwoord zorgvuldig te bewaren, op een niet voor de hand liggende plek. Gebruikers ID en Wachtwoord zijn immers de sleutel tot de eigen privé-gegevens op onze site en het is zaak daar even zorgvuldig mee moeten omgaan als met de eigen huissleutel.

Eigen Gebruikers ID en Wachtwoord moeten volstrekt geheim worden gehouden. De rechthebbende met een Gebruikers ID en Wachtwoord garandeert aan Buma/Stemra dat zijn/haar Gebruikers ID en Wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt.

De rechthebbende moet, bij een vermoeden dat Gebruikers ID of Wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, Buma/Stemra daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur via een e-mail aan: info@bumastemra.nl.

Buma/Stemra zal de lijst met Wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het Wachtwoord. Normaal gesproken gebeurt dat op werkdagen, binnen 24 uur nadat Buma/Stemra is gewaarschuwd. In de weekeinden vindt geen aanpassing plaats.

Toesturing per post van een nieuw Wachtwoord geschiedt zo spoedig mogelijk.

Op dezelfde wijze kan de rechthebbende een nieuw Wachtwoord aanvragen als hij het Wachtwoord is vergeten.

B.3.Vertrouwelijkheid van gegevens

Voor het dataverkeer via de Portal van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens – zoals login, opvragen afrekenspecificaties (borderellen) en dergelijke – wordt encryptie gebruikt met het HTTPS-protocol (128 bit Secured Socket Layer 2). Hiermee wordt de kans op meekijken of afluisteren tot een minimum beperkt. Daarnaast dient iedere rechthebbende zich te identificeren door opgave van Gebruikers ID en Wachtwoord, voordat vertrouwelijke gegevens kunnen worden opgevraagd.

B.4.Aansprakelijkheid

Het aanvragen van een Gebruikers ID en Wachtwoord betekent dat de rechthebbende voor eigen rekening en risico zijn/haar persoonlijke gegevens via Gebruikers ID en Wachtwoord toegankelijk wil maken via de Portal, op de wijze zoals door Buma/Stemra ter beschikking wordt gesteld. De rechthebbende is aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van Gebruikers ID en/of Wachtwoord.

Buma/Stemra is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per post verzenden van Gebruikers ID’s en Wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan dan ook.

Buma/Stemra is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het koppelen van Gebruikers ID’s en Wachtwoorden aan gegevens, respectievelijk uit welk gebruik daarvan dan ook, of de onmogelijkheid daarvan, van Portalapplicaties.

B.5.Afrekenspecificaties (borderellen)

Aan de afrekenspecificaties op de Portal kan geen enkel recht worden ontleend.

Uitsluitend de administratieve gegevens van Buma/Stemra, en de op basis daarvan door Buma/Stemra verzonden schriftelijke afrekenspecificaties hebben juridische waarde.

B.6.Online aanmelden van werken

Aan het on line aanmelden van gegevens over werken via de Portal kan jegens Buma/Stemra geen enkel recht worden ontleend. Daarom stuurt Buma/Stemra periodiek een schriftelijk bevestigingsoverzicht van de on line aanmeldingen ter ondertekening door de rechthebbende. Pas als Buma/Stemra dit overzicht met handtekening retour heeft ontvangen, is er sprake van een rechtsgeldige aanmelding in de zin van artikel 5, lid 1 van het Repartitiereglement van Buma en Stemra en in de zin van artikel 6, lid 2 van het exploitatiecontract van Buma en van Stemra.

C.Portal voor Buma/Stemra muziekgebruikers

C.1.Inleiding 

De hierboven vermelde Voorwaarden zijn van toepassing, voor zover daarvan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
De informatie op het hier bedoelde Site-onderdeel (hierna: Portal) is toegankelijk voor muziekgebruikers  die op eigen verzoek een Gebruikers  ID en Wachtwoord van Buma/Stemra hebben ontvangen. Zo’n Gebruikers ID en Wachtwoord moet de muziekgebruiker eerst persoonlijk bij Buma/Stemra aanvragen via de website van Buma/Stemra.

Voorts is de Portal geschikt gemaakt voor communicatie van persoonlijke gegevens die via een persoonlijke combinatie van Gebruikers ID en Wachtwoord gekoppeld zijn aan één specifieke muziekgebruiker. In eerste instantie gaat het om de applicatie inzake het aanvragen, inzien  en beëindigen van online aangevraagde licentie(s)

Niet alle browsers zijn in staat de Portalsites te tonen. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken dient een muziekgebruiker  te beschikken over een webbrowser die 128 bit SSL ondersteunt, bij voorkeur Internet Explorer versie 5.0 of hoger.

C.2.Beveiliging, wachtwoord aanvragen 

Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot persoonlijke gegevens krijgt een muziekgebruiker die dat persoonlijk via de website van Buma/Stemra aanvraagt, een e-mail waarmee hij zijn account kan activeren door op de aangegeven link te klikken waarmee de muziekgebruiker wordt doorgewezen naar een beveiligd deel van de van site en alwaar de muziekgebruiker een  wachtwoord kan kiezen. Na activering van het account ontvangt de muziekgebruiker per e-mail de gebruikersnaam waarmee de muziekgebruiker toegang tot de Portal verkrijgt. Persoonlijke gegevens zijn toegankelijk nadat Gebruikers ID en Wachtwoord via de Portal zijn ingetoetst.
Het is verstandig om Gebruikers ID en Wachtwoord zorgvuldig te bewaren, op een niet voor de hand liggende plek. Gebruikers ID en Wachtwoord zijn immers de sleutel tot de eigen privé-gegevens op onze site en het is zaak daar even zorgvuldig mee moeten omgaan als met de eigen huissleutel.

Eigen Gebruikers ID en Wachtwoord moeten volstrekt geheim worden gehouden. De muziekgebruiker met een Gebruikers ID en Wachtwoord garandeert aan Buma/Stemra dat zijn/haar Gebruikers ID en Wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt.

De muziekgebruiker moet, bij een vermoeden dat Gebruikers ID of Wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, Buma/Stemra daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, bij voorkeur via een e-mail aan: info@bumastemra.nl.

Buma/Stemra zal de lijst met Wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het Wachtwoord. Normaal gesproken gebeurt dat op werkdagen, binnen 24 uur nadat Buma/Stemra is gewaarschuwd. In de weekeinden vindt geen aanpassing plaats.

Toesturing per e-mail van een link voor het invoeren van nieuw Wachtwoord geschiedt zo spoedig mogelijk.

Op dezelfde wijze kan de muziekgebruiker  een nieuw Wachtwoord aanvragen als hij het Wachtwoord is vergeten.

C.3.Vertrouwelijkheid van gegevens

Voor het dataverkeer via de Portal van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens – zoals login, inzien van licentie(aanvragen), opvragen mijn gegevens en dergelijke – wordt encryptie gebruikt met het HTTPS-protocol (128 bit Secured Socket Layer 2). Hiermee wordt de kans op meekijken of afluisteren tot een minimum beperkt. Daarnaast dient iedere rechthebbende zich te identificeren door opgave van Gebruikers ID en Wachtwoord, voordat vertrouwelijke gegevens kunnen worden opgevraagd.

C.4.Aansprakelijkheid

Het aanvragen van een Gebruikers ID en Wachtwoord betekent dat de muziekgebruiker voor eigen rekening en risico zijn/haar persoonlijke gegevens via Gebruikers ID en Wachtwoord toegankelijk wil maken via de Portal, op de wijze zoals door Buma/Stemra ter beschikking wordt gesteld. De muziekgebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van Gebruikers ID en/of Wachtwoord.

Buma/Stemra is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per post verzenden van Gebruikers ID’s en Wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan dan ook.

Buma/Stemra is ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het koppelen van Gebruikers ID’s en Wachtwoorden aan gegevens, respectievelijk uit welk gebruik daarvan dan ook, of de onmogelijkheid daarvan, van Portalapplicaties.