Kortingen

In een aantal uitzonderlijke gevallen werkt Buma/Stemra met kortingen. Hieronder vindt u een overzicht.

Volumekorting

Volumekorting is een korting waarop organisatoren aanspraak maken vanaf een minimale jaarafdracht aan Buma. Het gaat om de afdracht van vergoedingen die op basis van het Algemeen Tarief worden voldaan voor Evenementen. [1]

In principe geldt de volumekorting voor partijen met een hoge auteursrechtenafdracht aan Buma voor liveoptredens. De hoogte van de volumekorting waarop een organisator aanspraak maakt, wordt volgens de volgende tabel bepaald:

Jaarlijkse Afdracht [2] (excl. BTW):                                  korting
van € 75.000,— tot € 250.000,–                                            10%
van € 250.000,— tot € 750.000,–                                          15%
van € 750.000,— tot € 1.000.000,–                                       20%
meer dan € 1.000.000,–                                                        25%

Om te bepalen op welk percentage de organisator recht heeft, wordt gekeken naar de totale afdracht in het voorafgaande jaar. Om een voorbeeld te geven; als een organisator in 2014 in totaal €100.000 afdroeg, dan heeft de organisator voor 2015 recht op een korting van 10%. [3]Alleen met een contract

[1] Onder Evenementen wordt verstaan: evenementen, concerten, festivals en overige activiteiten waarbij enig Muziekwerk behorende tot het Buma-repertoire wordt openbaar gemaakt door Uitvoerende Kunstenaars, waarop het Algemene Tarief van Buma van toepassing is.
[2] Bedragen 2014.
[3] De korting wordt op de factuur vermeld en direct verrekend met de verschuldigde vergoeding.

Om aanspraak op deze korting te maken, moeten wel alle verplichtingen jegens Buma zijn nagekomen. Verder dient er voorafgaand een overeenkomst met Buma te zijn gesloten met afspraken over de volumekorting.

Versnelde verwerking en uitkering

Onder bepaalde voorwaarden komen (licentie inkomsten van) concerten in aanmerking voor versnelde verwerking en uitkering. Een dergelijk concert noemen we dan een ‘Mega Live Act’ (MLA). Hiervoor gelden de volgende cumulatieve voorwaarden:

– De recette van het concert bedraagt ten minste € 75.000;
– Ten minste 60% van het totaal aantal tijdens de hoofd act uit te voeren muziekwerken, is geschreven door de uitvoerend artiest(en) van die werken. De uitvoerend artiest(en) dient (dienen) dus eigenaar te zijn van de auteursrechten van ten minste 60% van de tijdens de hoofd act uit te voeren muziekwerken;
– Buma/Stemra ontvangt ten minste 28 dagen voor aanvang van het concert een verzoek tot behandeling van het concert als MLA. Dit verzoek kan door de volgende partijen worden ingediend:
I. Collectieve beheersorganisaties;
II. Uitgevers / individuele auteursrechthebbenden;
III. Het management van een artiest (als deze artiest direct auteursrechthebbende is);
– Een (voorlopige) setlijst van de hoofd act is verstrekt aan Buma/Stemra.

Deze dienst is alleen beschikbaar voor individuele MLA’s (inclusief eventueel voorprogramma). Live optredens op festivals en soortgelijke evenementen worden niet als MLA verwerkt.

De licentievergoedingen die voor een MLA worden geïncasseerd, worden uitbetaald binnen 28 dagen nadat zowel de definitieve setlijst als de betaling van de volledige licentievergoeding door Buma/Stemra is ontvangen. Voor het versneld verwerken en uitkeren van MLA’s rekent Buma/Stemra een administratievergoeding van 8,5%.

Verrekenen van kortingen

In het verleden werden de netto licentie inkomsten bij een Mega Live Act (MLA) berekend door de verleende volumekorting één op één in mindering te brengen op de bruto licentie inkomsten van de betreffende MLA. Per 1 januari 2014 is het beleid ten aanzien van die berekening gewijzigd. Vanaf deze datum worden verleende kortingen in het gehele marktsegment in mindering gebracht op voor repartitie beschikbare gelden. Verleende kortingen worden dus evenredig in mindering gebracht op de totale omzet in de betreffende markt. De wijze van doorberekenen van kortingen bij MLA’s is daarmee in lijn gebracht met de manier waarop dit voor andere evenementen (niet-MLA’s) al jaren gebruikelijk is.

Berekening van het netto uit te keren bedrag

Het netto uit te keren bedrag voor een MLA, wordt dan als volgt berekend:

Bruto licentie inkomsten – X% (gemiddeld kortingspercentage) – 8,5% administratievergoeding.