Wetsvoorstel auteurscontractrecht aangenomen

30 juni 2015

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel  auteurscontractrecht aangenomen. Kort samengevat betekent dat het volgende:

Dit wetsvoorstel voegt aan de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten een hoofdstuk toe dat de contractuele verhouding tussen enerzijds makers en, anderzijds, de exploitanten van hun werk nader beoogt te reguleren. Hiermee wordt de positie van auteurs/uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten verbeterd. Makers zijn voor het toegankelijk maken van het werk voor het publiek vaak afhankelijk van exploitanten. Bij exploitanten kan in dit geval onder andere gedacht worden aan uitgevers, platenmaatschappijen en filmproducenten.

Met dit voorstel krijgen makers een aantal nieuwe rechten (aanspraken) in hun relatie met exploitanten, zoals:

– recht op een billijke vergoeding voor de exploitatie van hun werk (wanneer een maker meent dat de vergoeding die hij heeft ontvangen niet ‘billijk’ is, kan hij eventueel naar de rechter stappen);

– een aanvullende billijke vergoeding als er een sterke disbalans ontstaat tussen de vergoeding die aanvankelijk aan de auteur is betaald, en de opbrengsten die uiteindelijk met een bepaald werk worden gegenereerd (de zogenaamde ‘bestseller bepaling’);

– het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de exploitant als die het werk onvoldoende exploiteert (de zogenaamde non-usus bepaling).

Ook worden onder andere onredelijk bezwarende bedingen vernietigbaar verklaard en kan een geschillencommissie worden ingesteld voor de beslechting van geschillen.